Plantoil 1L, insecticid pe baza de ulei mineral, Afrasa, pomi-samburoase (Paduchele din San Jose) in perioada de repaus vegetativ pareri forum cine a folosit, utilizare, preturi reduse

Poti citi comentariile de pe pagina produsului. Atentie: toate produsele au si comentarii negative, deci nu este cazul sa va temeti. Rating-ul clientilor. Produsele cele mai bune au peste 4 stele ca rating. Comentariile si opiniile sunt verificate. Puneti accent pe comentariile ce au afisat termenul ?Achizitie verificata?. Pareri Pro si Contra. Cititi cu atentie avantajele ei dezavantajele produsului, aceste aspecte sunt relatate de catre clienti in comentarii.

Categorie: Etichetă:

Descriere

Plantoil 1L, insecticid pe baza de ulei mineral, Afrasa. Substanta activã: lei parafinic 790 g/I (CAS nr. 8042-47-5) Omologat in România cu certificat de omologare nr. 614PC/ 30.06.2020 ! A se utiliza numai in scopul pentru care a fost omologat si in conformitate cu instructiunile aläturate. Riscurile asupra utilizatorilor si a mediului pot fi evitate numai cu conditia respectàrii recomandárilor din prezenta etichetã. Cititi intotdeauna etcheta inainte de utilizare! Utilizari specifice: Produsul este destinat utilizatorilor profesionali, pentru protejarea culturilor agricole impotriva dâunatorilor. Pentru informatii toxicologice de urgent, puteti apela Centrul de informare toxicologicà; Institutul National de Sanatate Publica: tel: 021 318 36 06 sau tel: +40 21 318 36 20, interior 235 (orele 8.00-15.00). UFI: 8K20-20YU-700K-P1M8 IN ATENTIA UTILIZATORULUI: Compania garanteazà compozitia, formularea si continutul. A se utiliza conform instructiunilor din etichetà. Utilizatorul va raspunde pentru orice pagubà rezultatà din depozitarea sau utilizarea incorecta a produsului, ca urmare a nerespectrii partiale sau totale a instructiunilor de pe etichetã. H304: Poate fi mortal n caz de înghitire si de MÃSURI DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII pâtrundere in caile respiratorii. A se evita contactul produsului cu ochii si pielea. Asigurati aerisirea corespunzatoare a EUH401: Pentru a evità riscurile pentru sânâtatea zone de lucru. In timpul lucrului, purtati obligatoriu echipament de protectie, ochelari de umana si pentru mediu urmati instructiunile de protectie (CE, Cat. Il), mascà filtrantà impotriva gazelor si a particulelor (CE, Cat. Il), manusi utilizare impotriva produselor chimice, încâltâminte si haine de protectie impotriva produselor chimice si cu proprietâti antistatice. In zona aplicarii este interzis fumatul si consumul de P102: A nu se lasa la indemâna copilor. P270: A nu alimente si bâuturi. La terminarea lucrului si inaintea pauzelor spálati mainile si fata cu multã mânca, bea sau fuma in timpul utilizárii produsului. apá si sapun. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele si ambalajele lor. Produsul nu P301 + P310 + P331: IN CAZ DE INGHITIRE: sunati se lasá la îndemâna persoanelor neautorizate. imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICÃ DESCRIEREA MÁSURILOR DE PRIM AJUTOR sau un medic. Nu provocati voma. P405: A se depozita Dacà nu va simtiti bine dupã expunerea la produs, solicitati asistentà medicalã. sub cheie. A nu se administra nimic pe cale oralã persoanelor aflate in stare de inconstientã. P501: Aruncati continutul/recipientul la o unitate Inhalare. Scoateti persona la aer curat, tineti-o la caldurà si in stare de repaus. Asigurati autorizatã pentru colectarea deseurilor. la nevoie respiratie artificialã. Dacá persoana si-a pierdut cunostinta, puneti-o intr-o pozitie SPe 1: A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul su. (Nu spalati echipamentele de aplicare adecvata si solicitati ajutor medical. in apropierea apelor de suprafatã. Evitati contaminarea apelor prin sistemele de evacuare a apelor Contact cu ochii. Indepártati lentilele de contact, daca exista si daca se pot indepárta usor. din ferme sau drumuri). SPe3: Pentru a proteja organismele avatice se respecta o zona tampon Spalati ochii cu apã rece si curatã din abundentã timp de cel putin 10 minute, tinând netratatã fata de apele de suprafatã de 15 metri. SPe3: Pentru a proteja artropodele nevizate se pleoapele deschise. Solicitati asistentà medicalã. respect o zoná tampon netratatã de 5m fat de terenurile necultivate. Contact cu pielea. Indepartati imbrâcâmintea contaminatã. Spálati pielea intens cu apã si sapun sau cu un produs special pentru curátarea pielii. Nu folositi SUB NICIO FORMÃ Masuri de prim ajutor: Daca nu vá simtiti bine consultati imediat un medic (prezentati eticheta solventi sau diluanti. produsului dacã este posibil). Ingerare. in caz de ingerare accidentala, solicitati imediat asistentã medicalã. Tineti CARACTERISTICILE PRODUSULUI persona in cauzà in repaus. Nu induceti SUB NICIO FORMÀ voma. Proprietati fizico-chimice: Plantoil este un concentrat emulsionabil (CE), lichid, limpede, incolor cu MÄSURI DE PROTECTIA MEDIULUI miros caracteristic. Nu este inflamabil, nu este exploziv, nu oxideazã. Evitati poluarea canalelor de scurgere, a apelor de suprafatã sau subterane, precum si a Mod de actiune: PLANTOIL este un insecticid pe baza de ulei parafinic. Este recomandat pentru solului. combaterea, in special, a paduchilor testosi. Actioneazà prin formarea unui strat subtire de gaz pe in cazul in care se produc scurgeri insemnate sau dacà produsul polueazà lacuri, rauri sau insecte si ouá provocând moartea acestora prin asfixiere. Produsul este de asemenea, eficient canale de scurgere, informati autoritátile competente, conform legislatiei locale. impotriva fumaginei cauzata de atacul unor insecte. MÄSURI ^N CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALÃ DOMENIU DE UTILIZARE Purtati echipamentul de protectie recomandat. Controlati dispersia la sursã. Izolati varsârile Cultura Agentul däunâtor Doza Livezi de sâmburoase Paduchele din San Jose 0,75 – 1 % Cantitatea de solutie /ha 500 – 1500 L pentru a preveni raspândirea lor, contaminarea solului, apelor sau canalizarilor. Colectati produsul varsat cu un material absorbant neinflamabil (pämânt, nisip, vermicult, diatomit si puneti-le in recipient etichetate corespunzator. Zona contaminatã trebuie curátat (piersic, cais, prun, cires, etc) (Quadraspidiotus perniciosus) (3.75-15 L/ ha) imediat cu un decontaminant adecvat. Desurile rezultate vor fi evacuate $i distruse conform Livezi de semintoase legislatiei in vigoare. Informati autoritátile responsabile in situatia poluârii mediului. Paduchele din San Jose 0,75 – 1 % (mar, par, gutui, etc) (Quadraspidiotus pernicious) (3.75-15 L/ ha) 500 – 1500 L ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE Dupà golire ambalajele se clâtesc de trei ori lar apa rezultatà se toarnà in rezervorui masinil Se aplica o singura datà pe an incepând cu primavara devreme pâna la BBCH 53 (sâmburoase) si de stropit. Ambalajele clatite vor fi tinute uscate si curate si se vor preda la centrele BBCH 60 (semintoase) cu un volum de apa care sá asigure o bun acoperire a plantelor tratate. specializate de colectare. Nu refolositi ambalajele goale in alte scopuri. TENNICA DE APLICARE MÂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR PREPARAREA SOLUTIE!: Agitati bine recipientu inainte de utlizare. Este recomandabl sá utlizati un Miloace de stingere corespunzätoare: puibere extinctoare sau CO. in caz de incendi agent de antispumare dacá se formeaza o cantitate excesiva de spumá in rezervor. Se toama cantitatea necesará de produs in rezervorul masini pe jumâtate umplut cu apà curatá, cu man: spuma rezistenta la alcool sau apà puiverizata Mijloace de stinger necorespunzâtoare: jet direct de apa. in prezenta tensiunii electrice agitatorul actionand pana la dispersia completa. Solutia trebuie agitata pe intreaga duratã a tratamentului si, de asemenea, in timpul oricarel opriri. Preparati numai cantitatea de solutie necesará nu se folosesc: apá sau spumá. stropirii curente si folositi-o imediat dupá preparare. Foul poate produce fum negru si dens. Prin descompunere termicà se pot forma substante NU SE APLICÀ CU CU MIJLOACE AVIO, UTILIZATI CÂND NU BATE VANTUL. periculoase precum monoxid sau dioxid de carbon. Evitati inhalarea. Recomandari pentru pompieri: Purtati echipament de protectie corespunzâtor si aparat NU CONTAMINATI ALTE CULTURI, ALIMENTE, BAUTURI SAU CURSURI DE APÀ, respirator. Ráciti cu apá rezervoarele, cisternele sau recipientele aflate in apropierea sursel de câldurà sau focului, Evitati deversarea produselor folosite la stingerea incendiului in COMPATIBILITATE: Produsui nu poate fl amestecat cu produse pe bazà de sulf, polisuifuri, captan : Canale de scurgere sau curenti de apa. Reziduurile de produs si millaaceie de stigere pot s

Dermatocosmetice, suplimente alimentare, vitamine si minerale, toate la preturi foarte mici și cu livrare gratuită în farmacie!